Skip to content Skip to footer

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady pro ochranu osobních údajů podnikatele Petra Hampla

Dokument Zásady zpracování osobních údajů popisuje zpracování vašich osobních údajů Petrem Hamplem

Úvodní ustanovení

Petr Hampl, se sídlem Hleďsebská 2779 Mělník 27601, IČ 61118079, DIČ 7505050663 a s provozovnou Pila Řepín – Jsystem, Sedlečko 27733 Řepín (dále též „Petr Hampl“ nebo „prodávající“) kontaktní e-mailová adresa: info@jsy.cz , poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech.

Naše interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení a důvěrnost osobních údajů.

Petr Hampl zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Proč a Jaké údaje zpracováváme?

Nebudeme od vás požadovat větší rozsah údajů, než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Pokud se rozhodnete využívat zakoupit produkty nabízené na našich webových stránkách, podmínkou pro jejich objednání, což znamená uzavření smlouvy s prodávajícím, od vás vyžadujeme sdělení následujících osobních údajů: jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísloIP adresa přístupu,. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem vaší identifikace, bez které není možné vyřídit vaši objednávku. Zpracování osobních údajů nutných pro vyřízení Vaší objednávky provádíme i po ukončení poskytování služeb, a to za účelem možnosti objednávky dalších služeb, neboť je to v zájmu prodávajícího.

Zpracování shora uvedených osobních údajů je nutné k uzavření a nebo plnění smlouvy. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro splnění smlouvy.

V souvislosti s poskytovanými službami zpracováváme rovněž vaše osobní údaje týkající se poskytovaných služeb, zejména tedy údaje o nakoupeném zboží, ceně a informace o platební morálce. Jelikož se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, nevyžaduje se váš souhlas. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů prodávajícího i vás z důvodu případné reklamace.

Osobní údaje našich zákazníků dále zpracováváme rovněž z důvodů plnění právních povinností. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daní uchováváme dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury, po zákonem stanovenou dobu.

Pokud jsme od vás obdrželi souhlas se zasíláním informačních emailů – Neweletteru, podmínkou zasílání Newsletteru, který může obsahovat obchodní sdělení, je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy. Pokud nám sdělíte, že se zasíláním těchto sdělení označených jako Newsletter nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Návštěvou našich internetových stránek nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete v jejich zásadách.

V případě, že na svém koncovém zařízení při návštěvě webových stránek naší společnosti udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na webových stránkách naší společnosti, a to pro účely lepšího provozu těchto internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Jak dlouho budeme vaše údaje zpracovávat ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

Po zániku všech souvisejících závazků z uzavřené smlouvy (včetně případné záruky) přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat a vymažeme je, pokud tyto osobní údaje nebo některé z nich nejsou zpracovávány pro jiný účel.

Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, zpracovávání pro tento účel ukončíme po uplynutí stanovené lhůty.

Poskytujeme údaje třetím osobám?

Předávání osobních údajů třetím osobám je nutné pro objednání a vyřízení přepravy vaší objednávky. Konkrétně osobní údaje

  • jméno a příjmení,
  • adresa
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo fyzické osoby

Osobní údaje předáváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby. K tomuto nakládání s osobními údaji jsme oprávněni bez vašeho souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a vám požadovanou službu poskytnout. Vždy však jsme povinni zajistit, aby tyto třetí osoby dodržovaly veškeré povinnosti související s ochranou osobních údajů a vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu nevyužívaly za jiným účelem.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zaměstnanci expedice a zákaznické podpory mají přístup pouze k těm osobním údajům, které potřebují pro autorizaci požadavků a identifikaci zákazníka. Tento přístup je nutný pro řádný chod zákaznické podpory.

Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Uplatnění práv subjektu údajů

V případě potřeby uplatnění práv subjektu údajů ve smyslu Nařízení, dotazů, či jiných podnětů nás kontaktujte na adrese info@jsy.cz

Máte-li pochybnosti o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady jsou účinné od 25.6.2023