Skip to content Skip to footer

​VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

​Petr Hampl – Pila Řepín – Jsystem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Petr Hampl, se sídlem Hleďsebská 2779 Mělník 27601, IČ 61118079, DIČ 7505050663, tel. 605019363, e-mail: info@jsy.cz a s provozovnou Pila Řepín – Jsystem, Sedlečko 27733 Řepín (dále jen „podnikatel“ nebo „prodávající“) vydává Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvám týkajících se dodávek zboží (dále jen „VOP“) v souladu s ustanoveními § 1751 až 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti ze smluv týkajících se dodávky zboží mezi podnikatelem na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako zákazníkem na straně druhé (dále jen „smlouva“), ve které je na tyto VOP odkázáno (ať již v nabídce nebo samotné smlouvě) nebo s jejichž zněním se zákazník před podpisem této smlouvy seznámí, což stvrdí svým podpisem nebo což jiným způsobem potvrdí. Zákazník je povinen se se zněním VOP před podpisem smlouvy seznámit. Tyto všeobecné obchodní podmínky (prodejní a dodací, dále i Podmínky nebo VOP) platí pro všechny smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, a to i v případě, že budou uzavřeny pozdější smlouvy bez odvolání na tyto VOP, nebo k nim tyto VOP nebudou přiloženy.
 2. Tyto VOP v znění platném v den uzavření smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy jsou nedílnou součástí smlouvy. Nákupní podmínky zákazníka, jakož i jiné smluvní podmínky jsou tímto odmítnuty, jestliže nebyly výslovně písemně přijaty prodávajícím. Přijetí dodávek a výkonů prodávajícího je považováno za souhlas s VOP.
 3. Ustanovení těchto VOP se použijí obdobně i na uzavírání jiných typů smluv prostřednictvím internetového obchodu, zejména smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb, pokud je prodávající (nebo také poskytovatel služeb) nabízí. Tam, kde se v této smlouvě mluví o zboží, rozumí se tím také služby, pokud tyto prodávající poskytuje.
 4. Ta ustanovení VOP, které se týkají pouze spotřebitele, se použijí pouze na uzavírané smlouvy, ve kterých je zákazník spotřebitelem. Na ostatní uzavírané smlouvy, ve kterých zákazník není spotřebitelem, se obchodní podmínky použijí pouze v rozsahu, v jakém neupravují specifické podmínky pro spotřebitele.
 5. Od VOP je možné se odchýlit, a to ujednáním odlišných ustanovení v písemné smlouvě. Odlišná ustanovení v písemné smlouvě mají pak přednost před ustanoveními VOP zde uvedených. Smluvní strany prohlašují, že písemnost dokumentu je zachována, pokud byly odlišné podmínky sjednány elektronicky skrze e-mailové adresy, pokud se e-mailová adresa zákazníka od počátku zahájení komunikace, tj. odeslání elektronické objednávky prodávajícího nezměnila.
 6. Strany si tímto sjednávají, že v případě, že by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, jejich vztah se řídí českým právem. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů tímto nejsou dotčena.
 7. Znění VOP může prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy se řídí zněním obchodních podmínek platných k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. OBJEDNÁVKA

 1. Smluvní vztah mezi podnikatelem a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy podnikatel písemně potvrdí zákazníkovu objednávku na zboží požadované zákazníkem. Před podpisem závazné objednávky je zákazník povinen podnikateli sdělit specifický účel, pro které má být zboží nebo dílo použito. Nesdělí-li zákazník žádný specifický účel zboží/díla, tak platí, že za to, zda zboží/dílo dle výběru je vhodné pro konkrétní účel zákazníka, odpovídá v plném rozsahu zákazník, a nikoliv podnikatel. Podnikatel v takovém případě odpovídá pouze za to, že zboží/dílo je použitelné pro obvyklý účel, pro který se zboží/dílo obdobného typu užívá. Objednávkou zákazník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.
 2. Proces uzavření smlouvy probíhá tak, že zákazník na webových stránkách nebo jiným způsobem (u obchodního zástupce, telefonicky, osobně) zadá nezávaznou poptávku. Na základě této poptávky podnikatel vypracuje nezávaznou nabídku, kterou zašle zákazníkovi. Nabídka bude obsahovat zejména nabídku podmínek, za kterých má být uzavřena smlouva, zejména specifikaci zboží, cenu za zboží dle zákazníkova požadavku, navržený termín a způsob dodání zboží, dobu, po kterou je nabídka závazná. Není-li ve smlouvě doba platnosti nabídky specifikována, je doba platnosti nabídky 90 dnů. V této době je zákazník oprávněn zaslat prodávajícímu písemnou závaznou objednávku. Uvedení zboží na webových stránkách prodávajícího není nabídkou na uzavření smlouvy nebo dodání tohoto zboží, použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
 3. Zvláštní požadavky zákazníka (např. týkající se obalu, způsobu dodání nebo kvality atd.) je nutno v každé objednávce výslovně a písemně specifikovat. Podnikatel si vyhrazuje právo každou objednávku i bez uvedené důvodu odmítnout nebo navrhnout změnu. V případě změny objednávky se taková změněná objednávka považuje za nový návrh smlouvy s tím, že smluvní vztah je uzavřen nejdříve okamžikem, kdy obě smluvní strany souhlasí bez výhrad s návrhem druhé smluvní strany. Součástí objednávky je rovněž uvedení ceny zboží včetně DPH a rovněž podmínek dodání včetně předpokládaného termínu dodání, který nesmí být odlišný od údajů uvedených v nabídce prodávajícího.
 4. Zadané a odsouhlasené rozměry během výroby nelze měnit!

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží bude uhrazena zákazníkem na základě faktury (daňového dokladu), která má náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy bylo zboží dodáno zákazníkovi.
 2. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. DPH v zákonné výši bude připočteno k ceně zboží.
 3. Nedohodnou-li se strany jinak, bude kupní cena za zboží splatná následovně:
 • 80% kupní (v případě kamionových dodávek 60 – 80%) ceny do 14 dnů ode dne doručení zálohového listu před zahájením výroby; zákazník bere na vědomí, že před úhradou této části kupní ceny nebude ze strany prodávajícího zahájena výroba zboží; o dobu prodlení s úhradou zákazníka se automaticky prodlužuje termín dodání zboží zákazníkovi,
 • 20% (v případě kamionových dodávek 20 – 40%) kupní ceny před předáním zboží.
 1. Platební povinnost zákazníka je splněna teprve tehdy, když byla fakturovaná částka v plné výši připsána na bankovní podnikatelský účet podnikatele.
 2. Zákazník bere na vědomí, že zboží dodávané prodávajícím je vyráběno na míru (a to včetně materiálu, jeho rozměrů, barvy apod.) a až na základě požadavku zákazníka, nejedná se o sériově vyráběné zboží. Při zrušení závazné objednávky z jiného důvodu, než že prodávající poruší svou povinnost sjednanou smlouvu, bude účtován zákazníkovi storno poplatek ve výši 20 % nebo 50 % z ceny objednávky, a to v závislosti na postupu prací. 30% storno poplatek je účtován v případě zrušení zakázky, než je tato zadána do výroby. Poplatek ve výši 80 % ceny objednávky bude účtován, pokud bude objednávka zrušena poté, kdy je zakázka vyrobena nebo probíhá výroba dané zakázky.
 3. Při prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění je podnikatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje právo požadovat zákonné úroky z prodlení a náhradu škody v plné výši.
 4. Zákazník není oprávněn z jakéhokoli důvodu zadržovat platby po jejich splatnosti. Zákazník je oprávněn započíst své pohledávky pouze se souhlasem podnikatele. Spotřebitel je oprávněn zadržet platby pouze v souladu se zákonem.
 5. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv závazku zákazníka vůči podnikateli si podnikatel vyhrazuje právo pozdržet nebo zrušit všechny objednávky zákazníka až do doby řádného splnění všech závazků a uplatněním tohoto práva se nedostává do prodlení s dodáním zboží.
 6. Ceny podnikatele platí, pokud není domluveno jinak, z jednotlivých provozoven prodávajícího. Náklady spojené s dopravou nebo zasláním zboží zákazníkovi podnikatel účtuje zvlášť. Dopravce a trasu přepravy určuje podnikatel.
 7. Ceny jsou uváděny v Kč, není-li dohodnuto jinak a bez DPH. Ke každé ceně je připočítána DPH dle aktuálně platné sazby.
 8. V případě jakékoliv změny návrhu nebo specifikace, o niž zákazník požádá až po předložení nabídky, nebo po uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn provést odpovídající změnu navržené nebo smluvní ceny.
 9. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy objedná zboží za cenu zveřejněnou/uvedenou v nabídce omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co zákazník obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující: cena zboží je na první pohled nesprávná (např. je ve zjevném rozporu s cenou obvyklou) nebo u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic.
 1. Pokud mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání vznikne vážná změna určitých nákladových faktorů, například výrazná změna devizového kurzu, změna nákupních cen, dopravy apod., může být smluvená cena upravena v souladu s vlivem rozhodujících nákladových faktorů.
 2. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura (daňový doklad), kterou je prodávající oprávněn vystavit. Platba proběhne v hotovosti nebo bankovním převodem. Dnem zaplacení je den přijmutí hotovosti nebo den připsání platby na účet podnikatele.
 3. Pokud u zákazníka dojde k prodlení s platbou za předchozí dodávky nebo dojde k podstatnému zhoršení jeho majetkových poměrů (konkurs, majetkové a jiné vyrovnání apod.), je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud ještě není splněna a zákazník do jednoho týdne po příslušné výzvě nezaplatí splatné závazky. Při prodlení s platbou budou dosud nezaplacené platby zákazníka z oboustranných obchodů splatné ihned.
 4. Vzájemné závazky a pohledávky prodávajícího a zákazníka lze započítávat pouze po předchozí oboustranné písemné dohodě. Směnky a šeky jsou považovány za realizované až po jejich proplacení.
 5. Faktura a platba musí být provedena v měně stanovené ve smlouvě.

4. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Objednané zboží je zákazník standardně, tj. není-li v písemné smlouvě mezi stranami výslovně sjednáno něco jiného, povinen odebrat v provozovně podnikatele Pily Řepín – Jsystem uvedeného v hlavičce těchto VOP. Podnikatel nabízí možnost sjednat si rovněž jiný způsob dodávky objednaného zboží, např. prostřednictvím přepravce. V případě takového požadavku ze stran zákazníka je tento povinen uvést tuto skutečnost do poptávky. Cena za přepravu uvedená v nabídce je pouze orientační a bude mezi stranami specifikovaná po reálné výrobě zboží. Zákazník bere na vědomí, že skutečná váha, objem a rozměry finálního zboží mohou mít vliv na cenu přepravy, která se v závislosti na tom bude měnit. Nebude-li zákazník souhlasit s navýšením ceny dopravy v návaznosti na změnu váhy, objemu nebo rozměrů, není prodávající povinen dopravu zákazníkovi zajistit a zákazník je povinen převzít si zboží v provozovně podnikatele nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení prodávajícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Zákazník je povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu, která mu vznikla v souvislosti se zrušením dopravy (např. storno poplatek přepravci). Případná již uhrazená cena ponížená o případné storno poplatky za dopravu bude v takovém případě zákazníkovi vrácena na účet, ze kterého byla uhrazena, případně na účet, který zákazník uvede.
 2. V případě dodatečného požadavku na změnu dopravy ze strany zákazníka po uzavření smlouvy tomuto nemusí být ze strany prodávajícího vyhověno. Zákazník bere na vědomí, že nebude-li sjednáno jinak, odpovídá za podmínky přepravy zákazník. Zákazník bere na vědomí, že podmínky a způsob zajištění přepravy a skladování může mít vliv na vlastnosti zboží.
 3. Povinnost dodání je podnikatelem splněna umožněním převzetí zboží v provozovně prodávajícího, o čemž je prodávající povinen zákazníka informovat, nebo předáním zboží prvnímu přepravci. Je-li zákazník spotřebitelem, je zboží dodáno okamžikem předání spotřebiteli, nebo osobě jím pověřené převzetím zboží. Okamžikem odsouhlasení zákazníkem termínu převzetí vzniká prodávajícímu nárok na vystavení faktury na úhradu druhé části kupní ceny.
 4. Termín dodání objednaného zboží prodávající vždy uvede po potvrzení přijetí 80 % zálohy. Termín dodávky uvedený potvrzení přijetí zálohy je však pouze předběžný a informativní a je vždy upřesněn dodatečně. Přesné datum předání bude stanoveno na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím. Nedohodnou-li se strany, resp. neposkytne-li zákazník součinnost nezbytnou k uzavření dohody o přesném termínu předání zboží, bude zboží doručeno zákazníkovi uplynutím dne následujícího po dni, ve kterém bylo zákazníkovi sděleno, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Termínu uvedeného v potvrzení přijetí zálohy se nelze dovolávat. Termín dodání zboží se automaticky prodlužuje o trvání prodlení zákazníka se splněním jakékoli povinnosti dle této smlouvy.
 5. Termín dodání zboží či termín, ke kterému bude zboží připraveno k osobnímu vyzvednutí v místě provozovny prodávajícího bude určen dohodou prodávajícího a kupujícího, která bude následovat uzavření smlouvy (dále souhrnně též jen „smluvený termín“). Prodávající navrhne kupujícímu vhodný smluvený termín, přičemž kupující je povinen na návrh prodávajícího reagovat neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že prodávající negarantuje připravenost zboží či jeho dodání k určitému termínu bez předchozí dohody na smluveném termínu. Prodávající proto připraví zboží k vyzvednutí v provozovně prodávajícího či dodá zboží kupujícímu výhradně ve smluveném termínu.
 6. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno něco jiného.
 7. Zákazník je povinen zboží v dohodnutém termínu dodání převzít. Poruší-li tuto povinnost, je povinen prodávajícímu nahradit veškerou újmu z toho vzniklou, a to zejména náklady na vrácení zboží, skladné a případné náklady na opětovné dodání zboží.
 8. Prodávající neodpovídá za škody způsobené při přepravě zboží. Veškeré takové vady je nezbytné hlásit přímo přepravci, případně poškozenou zásilku od přepravce nepřijmout. Zboží bude předáno osobě, která se prodávajícímu prokáže identifikací objednávky, resp. údajů v ní uvedených. Prodávající je oprávněn vyzvat osobu, která zboží přebírá, k identifikaci.
 9. Za prodlení se splněním povinnosti odebrat zboží, může podnikatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení. Podnikatel může vedle smluvní pokuty požadovat náklady na uskladnění zboží a škodu, která mu v důsledku prodlení zákazníka vznikla.

5. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

 1. Vlastnické právo ke zboží na zákazníka přechází teprve úplným zaplacením ceny za zboží.
 2. Nebezpečí škody na zboží na zákazníka přechází smluveným dnem dodání, či dnem dodání zboží podle čl. 4., podle toho, který z uvedených dní nastane nejdříve.

Riziko a vlastnické právo

 1. Riziko a tím i odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží přechází z podnikatele na zákazníka dnem splnění dodávky, tj. dnem předání zboží prvnímu dopravci, nebo určené osobě.
 2. Veškeré zboží zůstává až do úplného zaplacení pohledávky vlastnictvím prodávajícího.
 3. Podnikatel může výrobky získat kdykoliv zpět v případě, že nedojde k nabytí vlastnického práva zákazníkem a zákazník tímto uděluje prodávajícímu souhlas ke vstupu do provozních prostor, domu, bytu, nemovitosti zákazníka za účelem opětovného získání zboží, jehož vlastnictví nebylo zákazníkovi postoupeno. Jestliže o to prodávající požádá, zákazník bude skladovat zboží odděleně od ostatního zboží a zajistí, aby bylo zřetelně označeno jako zboží prodávajícího.
 4. Zboží dodávané podnikatelem je doporučeno k odborné montáži.

Vyšší moc

 1. Podnikatel není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže její prodlení nebo prodlení subdodavatelů, bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jakými jsou např. válka, přírodní katastrofy, stávky, nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku podnikatele.
 2. O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran. Pokud by realizace smlouvy v důsledku těchto událostí byla prodloužena o více než dva (2) měsíce, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, aniž by zákazníkovi vznikl nárok na náhradu škody.

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY – ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Zboží je vadné, není-li zákazníku dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány zvlášť, platí údaje o jakosti a provedení uvedené u zboží na webových stránkách prodávajícího či v jeho provozovně, jinak prodávající plní v běžné jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel. Tato odpovědnost za vady prodávajícího není zárukou za jakost dle ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku.
 2. Práva zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou podnikatel způsobil porušením své povinnosti.
 3. Zákazník je povinen při převzetí zboží pečlivě prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a bezodkladně upozornit podnikatele na případné vady zboží. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Neoznámí-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.Vady, resp. neshody související s charakteristikou, resp. přírodními změnami materiálu (dřeva) a rozdílné barevnosti nejsou považovány za vady – jedná se o přirozený proces. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu, a to od okamžiku, kdy je zákazník zjistil, nebo mohl zjistit při vynaložení dostatečné péče, nejpozději však do 12 měsíců od dodání zboží. Reklamaci je možné učinit pouze písemným oznámením na adresu sídla podnikatele, případně e-mailem na adresu info@jsy.cz. Pokud není dohodnuto jinak, platí při uplatnění vad a nároků z nich ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za vady. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Zákazník bere výslovně na vědomí, že za vadu zboží nemohou být považovány změny vzhledu zboží způsobené specifickými vlastnostmi zboží a materiálu, z kterých je zboží vyrobeno, zejména zákazník bere na vědomí, že:
 • Dřevěné výrobky se mohou vzhledově (tj. jak barvou, vzhledem, tak texturou) lišit od výrobků či výsledků, které jsou uvedeny na fotografiích k výrobkům na webových stránkách prodávajícího, a to z důvodu nemožnosti zajistit stejnost použitých materiálů přírodních zdrojů nebo provádění služeb manuálně,
 • Dřevěné výrobky mohou obsahovat drobné nesrovnalosti plynoucí z nepravidelnosti a nepředvídatelnosti charakteristiky dřeva jako přírodního materiálu – zejména praskliny, rýhy a suky v textuře dřeva nemohou být hodnoceny jako vady díla,
 • Dřevěné produkty budou v průběhu času mírně měnit odstíny barev, a to v důsledku běžných přírodních procesů, kterým nelze zabránit,
 • Dřevěné produkty mohou v čase i prostředí v rámci přírodního procesu – přirozené roztažnosti dřeva a dalších vlastností, měnit svůj vzhled i velikost,
 • Glazura na výrobcích může v průběhu času dále vysychat a může docházet k lokálním odlupkům nebo opotřebení materiálu v důsledku přírodních procesů vysychání,
 • Tolerovaná odchylka pily, které nelze zabránit a která je v souladu s technickými normami, činí 0,5mm až 1,5 cm,
 • Tolerovaná odchylka řeziva – polotovaru či výrobku, které nelze zabránit a která je v souladu s technickými normami, činí 0,01 mm až 2 mm.
 • Vzhledem k tomu, že masivní dřevo je přírodní materiál, u něhož ani zpracováním – tedy řezáním, hoblováním, broušením, sušením v sušárnách nelze zastavit některé procesy, mohou se u dodaného zboží, především u hoblovaného řeziva – prkna, hranoly… objevit tyto projevy takovýchto procesů:
  • mírné prasklinky a trhlinky ve dřevě
  • výskyt suků
  • výskyt míst s nahromaděnou smůlou – smolince
  • mírné prohnutí dlouhých prken a hranolů
  • odchylky v barevnosti dřeva
  • nepravidelná struktura dřeva
  • nepravé jádro
  • Tyto výše popsané defekty dřeva se dají odstranit lepením, tmelením, broušením, přichycením k rovnému podkladu. Jedná se o vady, které jsou pro dřevo typické a při dalším zpracování dřeva jsou odstranitelné.
  • U hotových výrobků – polotovarů a spárovek se vyspravené drobné vady – vylepené a vytmelené trhliny, přesukované vypadlé suky, vyfrézované nebo vyškrábané a vytmelené smolníky nepovažují za vady.
  • V případě objednávky vždy uvadejte přesné rozměry výrobku / specifikaci / ujednání normy dle ČSN
 1. Podmínkou odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Prodávající může poskytnout pokyny k dané údržbě, avšak ta závisí i na způsobu instalace a použití zboží. Prodávající neodpovídá za instalaci a užívání zboží a výrobku, pokud instalaci na pokyn zákazníka nezajišťuje. Instalace zboží musí být provedena odpovědnou osobou, která bude dodržovat veškeré právní předpisy a příslušné technické normy.
 2. Je-li shledáno, že zboží vykazuje vady, má zákazník práva z vadného plnění. Prodávající odstraní vadu dodáním nového nebo chybějícího zboží či jeho části nebo opravou, a to v závislosti na uvážení prodávajícího. Neodstraní-li prodávající vadu zboží ani ve lhůtě 60 dnů nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník následně požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.
 3.  Vyjma ustanovení odst. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 se ostatní ustanovení tohoto článku nepoužijí, pokud je zákazník spotřebitelem.
 4.  Zákazník má právo reklamovat vady, pouze pokud vznikly vadnou výrobou ve výrobním procesu podnikatele.
 5.  Vyřízením reklamace se neposkytuje nová záruka za jakost ani neběží nová lhůta odpovědnosti za vady.
 6. Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy či smlouvy o dílo u zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba). Pokud není ujednáno ve smlouvě jinak platí, že jde o zboží vyrobené nebo upravené podle přání kupujícího (zakázkovou výrobu).

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE Z VAD

 1. Ustanovení tohoto článku platí pouze v případě, že zákazníkem je spotřebitel. Pro smlouvu uzavřenou se spotřebitelem platí také ustanovení článku 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 a 6.7 těchto VOP. Odpovědnost za vady prodávajícího poskytovaná v zákonném rozsahu v souladu s tímto článkem není zárukou za jakost dle ustanovení §2113 a násl. občanského zákoníku.
 2. Podnikatel odpovídá zákazníku, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníku, že v době, kdy zákazník zboží převzal, zboží
 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, pro který jej zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá zákazníku, že vedle ujednaných vlastností:

 1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající zákazníku poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Zákazník má právo, jestliže to připouští povaha koupě, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.
 2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 3. Zákazník má právo vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, a to postupem podle odst. 6.3 těchto VOP, kdy není třeba, aby vadu vytkl bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 4. Právo z vadného plnění zákazníku nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 5. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 6. Podnikatel neodpovídá zákazníku podle ust. § 2161 odst. 2 občanského zákoníku (viz výše uvedený odst. 7.2 písm. D) až G) v případě, že podnikatel zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší od vlastností uvedených v ust. § 2161 občanského zákoníku a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 7. Podnikatel odpovídá zákazníkovi také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena podnikatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena zákazníkem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl podnikatel.
 8. Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 9. Podnikatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníku nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník zboží koupil.
 10. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 11. Nepřevezme-li zákazník zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 OZ obdobně a podnikatel má právo požadovat po zákazníku úplatu za uskladnění zboží.
 12. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) podnikatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ust.§2170 odst. 1 a 2 OZ,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení podnikatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.
 2. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 3. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu zákazník prokáže, že zboží odeslal.
 4. Vadu lze vytknout podnikateli, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě podnikatele nebo v místě pro zákazníka bližším, zákazník vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 5. Dokud podnikatel nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí zákazník platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo její část.
 6.  V případě, že má podnikatel povinnost odstranit vadu zboží, splní tuto povinnost dodáním nového zboží bez vad nebo dodáním chybějícího zboží.
 7. V ostatních záležitostech se práva spotřebitele z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejm. ust. 2099 až 2112 a 2158 až 2174.
 8. V případě přebírání balíku zákazníka od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat pečlivě obal zásilky. Jakékoliv případné poškození obalu (díry, šrámy, zmačkané rohy atd.), je zákazník povinen hlásit řidiči a nechat zapsat stav poškozeného balíku do předávacího protokoluBez zápisu o poškození nelze škody vzniklé při přepravě zákazník uplatňovat reklamaci. Před převzetím zkontrolujte zásilku. Dokud se zákazník nepřesvědčí, že nedošlo k poškození zboží, nezbavuje se obalu, ve kterém zboží dorazilo. Při nezachování původního obalu není možné případnou škodu posoudit a reklamovat u dopravce. Pokud zákazník zjistí poškození, předá tuto skutečnost co nejdříve podnikateli (nejpozději do 3 dnů od doručení balíku) na email info@jsy.cz, aby podnikatel mohl poškození reklamovat u dopravce (později nahlášené reklamace dopravce zamítne).

8. DOLOŽKA MLČENLIVOSTI

 1. Zákazník se zavazuje k mlčenlivosti vůči třetím osobám o informacích, které mu byly v rámci závazkového vztahu sděleny a které nejsou veřejně známé, a dále se zavazuje, že bude on i jeho zaměstnanci a subdodavatelé považovat veškeré informace, které mu podnikatel předá, za důvěrné.

9. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY PODNIKATELE

 1. Zákazník, je-li spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, ode dne převzetí zboží, splňuje-li podmínky stanovené v ust. § 1829 OZ, Tj. v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele.
 2. Zákazník v odstoupení nemusí uvést důvod. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen podnikateli zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu provozovny Pila Řepín – Jsystem, Sedlečko 27733 Řepín.
 4. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, podnikatel je povinen mu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Podnikatel však není povinen vrátit zákazníku přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Podnikatel upozorňuje zákazníka, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka nese náklady spojené s vrácením zboží zákazník.
 5. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel zákazníku náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
 6. Zákazník odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě vrácení zboží je zákazník povinen odeslat zboží ve vhodném obalu tak, aby bylo zboží zabezpečeno před vznikem škody. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží, bude zákazníku vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část rovnající se nákladům na uvedení zboží do původního nepoškozeného stavu. Za poškození se pro tyto účely smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
 7. Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, tedy nemůže odstoupit od smlouvy:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; tímto se rozumí zejména výrobky na míru zadané zákazníkem,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 1. Zákazník není oprávněn zboží vrátit v případě, že zboží využil pro jiné účely než pro ověření základních vlastností a funkčnosti zboží.
 2. Na cenu zboží, která má být zákazníkovi vrácena, může podnikatel započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, nároky na náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení a případně další pohledávky, které podnikateli za zákazníkem vznikly.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Podnikatel si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každá taková změna bude zveřejněna na https:// www.jsy.cz/, nebo zaslána zákazníkovi na vyžádání. Konkrétní smlouva se řídí vždy VOP platnými v den jejího uzavření.
 2. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy, které nejsou ve smlouvě nebo v těchto VOP upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K řešení sporů vzniklých ze smluv či těchto VOP je příslušný soud podle sídla podnikatele.
 4. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi podnikatelem a zákazníkem a platí v plném rozsahu, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Jakékoli jiné podmínky platí pouze tehdy, pokud byly podnikatelem písemně potvrzeny.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi podnikatelem a zákazníkem z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Žádná ze stran neodpovídá za porušení smlouvy nebo prodlení v plnění dle smlouvy v případě, že takové porušení nebo prodlení bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci. Za okolnost vyšší moci se považují i případy, kdy požadované zboží není doručeno výrobcem zboží nebo subdodavatelem takového zboží.
 7. Pokud by se některé z ustanovení těchto Podmínek stalo neúčinným nebo ztratilo účinnost, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek nadále v platnosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinná ustanovení nahradí ustanoveními jinými, která se budou nejvíce blížit požadovanému ekonomickému účelu.
 8. Smluvní vztahy se řídí právem České republiky. Pro všechny spory, které vyplývají ze smlouvy nebo vznikají v souvislosti se smlouvou je, vyjma sporu se spotřebitelem, příslušný místně a věcně soud dle sídla podnikatele a je rozhodující znění těchto Podmínek v českém jazyce.
 9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 6. 2023. Petr Hampl – Pila Řepín – Jsystem.

​Zásady zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů podnikatelem odpovídá povinnostem, které ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Více na https://www.jsy.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Více na:

Zásady zpracování cookies

více na: